■چراباید سایت داشته باشیم؟
چهار اصل درفروش بسیارمهم است؟
●اصل اول معرفی
●اصل دوم پیگیری
●اصل سوم فروش
●اصل چهارم باورها
اصل اول: اگرشمابهترین محصول دنیاراداشته باشیدامااگرنتوانیدآن رامعرفی کنیدبعدازمدتی ورشکست می شوید.
اصل دوم :زمانی مامی توانیم خدماتی راپیگیری کنیم که آن رابه مشتریان خود معرفی کنیم.
اصل سوم:فروش زمانی رقم می خورد که معرفی درکارباشد.
اصل چهارم:باورها نگرش افرادبه جهان است اگرفردی باورداشته باشدبایدبه سختی موفق بشوددرکارش هرگزبه سمت فروش آنلاین نمی رودچون فکرمی کندهمه چیزفیزیکی است توجه: جهت آموزش 0تا100باورهابه آکادمی باورنیک مراجعه کنید.
روش های معرفی:تلفنی،پیامکی،حضوری،آنلاین
درروش تلفنی امکان داردبعضی وقت هادردست راس نباشیم ومشتریان نتوانندباماارتباط برقرارکنندوهچنین محدودبه معرفی ساده است وهزینه بالاتماس است.
درروش پیامکی:به دلیل ارسال پیامک های تبلیغاتی فراوان اکثرمردم نسبت به پیامک گارد منفی دارن.
پیامک انبوه نگاه مردم رابه پیامک منفی کرده است.
دلیل دوم پیامک غیره مرتبط خیلی زیادارسال شده است.
پس مازمانی به پیام جواب می دهیم که آشناباشد.
حضوری(مکانی)اکثر مردم به دلیل مشغل کاری وترافیک وطول مسافت وجریان ترس ازبیماری سعی می کنندکمتربه جاهای شلوغ بروند.
واکثربیزینس هادرمراکز شلوغ شهر هستن
گاهی مشتری فقط می خواهد اطلاعات کسب کند.
مشتریان نسل جدید راحت طلب هستن■قابلیت های سایت:دست راسی آسان ازهرجای دنیا
فروشگاه تمام وقت24ساعت
امکان معرفی ازتمام روش های بالا
تلفنی ،پیامک آشنا،معرفی خدمات ومحصولات غیره حضوری،ارسال محصولات غیرحضوری توسط پیک وپست به هرمکانی
کاهش هزینه تبلیغات:امروزتبلیغات هزینه بالای داردواکثرکسب وکارهای کوچک توان تبلیغات راندارن گاهی تبلیغ یک برنددریک پل هوای نزدیک به محل کارشما برای یک سال تا۵۰۰ میلیون تومان هم هزینه می برد.
تبلیغات تلویزیونی برای یک سال تاچندمیلیاردمی رسد.
پخش تراک هم براساس کارشناسی ها انجام شده فقط۲۰٪جواب می دهددلیل محدودبودن محتوا هزینه چاپ وهزینه پخش کننده تراکت است.
تغییرمکان:خیلی ازکسب وکارهابعدپایان قراردادنیازدارن مکان خودشان راتغییربدهند
وبیشترمشتریان خودشان راازدست می دهند.
فیلترشبکه های اجتماعی :سایت های که توسط تیم آسان ویزیت طراحی می شودشامل فلترنمی باشدچون ازخدمات داخلی استفاده می شود.
سرمایه کم:امکان معرفی محصولات گران درسایت وجوددارد،بدون نیازبه سرمایه گذاری
درروش سنتی بایداول محصولات راداشت،بعد معرفی کرد،و گاهی محصولات فروش نمی رودوسرمایه راکت می شود.
توجه: درسایت می شوداول محصول رامعرفی کردبعد اقدام به پرکردن انبارنمود.
دیدگاه مثبت مردم به سایت ها:مردم ازبرندهای که سایت دارن راحت ترخرید می کننددلیل روانشناسان این است که ارزش ومحترامی که مدیران برای مشتریان خود دارن چون امکان راحتی آنان رابه خدمات ومحصولاتشان فراهم کرده اند.
امکان پشتیبانی آسان:درسایت به راحتی می توان یک سیستم پشتیبانی ارزان طراحی کرد.
فرض کنیدشمادفترکارداریدوبرای خدماتان نیازبه پشتیبانی داریدازاستخدام تاحقوق ماهانه به نظرشماچقدرباید هزینه کنید؟
■پس بهترین روش کدام است؟
بعدازکارشناسی تیم آسان ویزیت وهزاران مشاوره به این نتیجه رسیدیم بنابه مدیریت هرکسب وکار مدیران می توانندازروش های ترکیبی استفاده کنند.یعنی:
○تلفنی(ارسال لینک سایت)
○پیامکی(ارسال لینک سایت)
○حضور(دادن کارت ویزیت مدرن)
○آنلاین(معرفی سایت درشبکه های اجتماعی)
آسان ویزیت
فرق سایت بامینی سایت چیست؟
سایت:نیازبه ادمین مدیریت داردکه حقوق ثابت ماهیانه دریافت می کنند.
سایت:نیازبه ثبت دامنه،نیازبه هاست دارد.
ادمین یامدیرسایت بایدبه کدنویسی واردباشد.
مدیرسایت بایدسئو کردن رابلد باشد….
مینی سایت:بدون نیازبه ادمین،هاست،ثبت دامنه،پشتیبانی،کدنویسی،بدون نیازبه سئو=چون تمام بخش هاتوسط تیم آسان ویزیت انجام می شودفقط قرادادن محتوامحصولات توسط مدیران کسب وکارانجام می گردد.
قیمت تمام شده یک مینی سایت۸۰٪ارزانترازسایت است.

قابلیت های آسان ویزیت

مینی سایت mini site آسان ویزیت

قابلیت تبدیل بیزینس هابه فروشگاه آنلاین توسط شبکه های اجتماعی بامدیریت ساده وکاهش80٪هزینه ایجادسایت فروشگاهی ازطراحی تامدیریت وراه اندازه یک سیستم طراحی ویترین آنلاین فروشگاهی نامحدود
blank
قابلیت نصب مثل اپ روی صفحه گوشی وکامپیوتر
اتصال به منو دیجیتالی توسط کارت ویزیت مدرن
blank
قابلیت تبدیل کارت ویزیت سنتی به مدرن
لینک پیامکی اتصال بالینک ویژه مثل پنل پیامکی اماساده بدون نیازبه گرفتن شماره های مشتریان درمکان
قابلیت تماس آنلاین وقابلیت لوکیشن اتصال به گوگل +مدیریت ادمین فروشگاهblank
قابلیت طراحی یک سیستم فروشگاهی همراه باآموزش به مدیران به همراه پشتیبانی سالیانهپشتیبانی
قابلیت اتصال ازطریق بارکدQRویژه جهت تبلیغات وپوشش آفلاین،چاپ روی جعبه ها،پلاستیک ها،فیش ها،فاکتورها،کارت ویزیت ها،تراکت ها،سربرگ ها،روزنامه هاو….بارکد
قابلیت دریافت پول ازطریق کارت به کارت ازمشتریان بابت خدمات
قابلیت تغییراطلاعات باپشتیبانی سالیانه توسط تیم آسان ویزیت… مثال:تغییرادرس،تلفن،آیدی شبکه ها وغیره
ویترین آنلاین محصولات به همراه هاست گارانتی سالیانه
۱.طراحی بارکدویژه برای بیزینس شما
بارکد به مشتریان شماامکان می دهدبه صورت آفلاین ازخدمات ومحصولات شمابهره مندبشن
امکان چاپ بارکدروی:کارت ویزیت، تراکت،اتیکت،پارچه،پلاستیک وغیره می باشد.
۲.ثبت دامنه اختصاصی برای بیزینس شما
لینک اختصاصی به مشتریان شماامکان می دهد،به صورت آنلاین به بیزینس شمامتصل شوند.
مثل:سرچ درگوگل ….
۳.امکان ارسال لینک توسط پیامک،توسط تماس تلفنی بخشی ازامکانتان لینک اختصاصی است.
۴.طراحی ویترین آنلاین برای بیزینس شما
ویترین آنلاین به مشتریان شماامکان می دهدبه راحتی محصولات جدیدشمارابررسی کنندوثبت سفارش غیرحضوری بدهند.
شمامی توانیددرویترین آنلاین عکس وفیلم،معرفی کامل محصولات وشماره تماس ولینک سایت قراردهید.
۵.ثبت لوکیشن آنلاین بیزینس شما
پیداکردن آدرس کارساده ای مگرنه؟
مالولیشن شمارادرسایت وگوگل ثبت می کنیم
مشتریان باداشتن لوکیشن شمابه راحتی توسط گوشی های هوشمندمحل شماراپیدامی کنند.
۶.طراحی قالب مناسب بیزینس شما
هرسایتی یک قالب خاص داردامابیشترقالب های که توسط آسان ویزیت طراحی می شودهدفش سادگی ومعرفی بیزینس به مشتریان دریک نگاه است واکثرقالب هاسایت توسط مشاوره بامدیران طراحی وبه دلخواه مدیران می باشد.
۷.ثبت دامنه دلخواه برای شماکدام دامنه بهتراست؟
خدمات معمولی آسان ویزیت روی دامنه(ir.)می باشد.
ودامنه VIPروی دامنه (com.)طراحی می شود.               آسان ویزیتVIP
دردامنه ایران امکان سرچ درگوگل بستگی به سئوقوی(SEO)وتولید محتوای بالابستگی دارد
امادردامنه کام بعداز۱۰روزکاری سایت شمابالاصفحه گوگل قرارمی گیرد.
۸.آنچه که نیازندارید؟
مدیرسایت:سیستم به صورت خودکارانجام می گردد.
پشتیبان نیازندارید:تمام خدمات آسان ویزیت دارای پشتیبانی سالیانه است برای دامنه ایران ۶ ماه وبرای دامنه کام یک ساله می باشد.
پرداخت هزینه اضافه بابت هاست نیازندارید.
این نیازتوسط برنامه نویسان آسان ویزیت برطرف شده است هاست شمانامحدود می باشد‌‌.
۹.قیمت گذاری خدمات آسان ویزیت
ماسعی برآن داریم بهترین خدمات راباقیمت مناسب عرضه کنیم
۱۰.مدیریت ساده وچند مدیره همزمان
اکثرمدیران که سفارش پروژه طراحی سایت می دهند متوجه می شن کاش راهی بود که می شودافرادی که کدنوسی بلدنیستن هم بتوانندسایت آنهارامدیریت کنند.
البته این مشکل هم توسط تیم آموزشی آسان ویزیت حل شده است فقط بایک ساعت آموزش شمامی توانید همزمان چند مدیربرای سایت خود توسط همکارانتان ایجادکنیدوهروقت خواستن آنهارابرکنارکنید.
۱۱.خدمات آسان ویزیت شامل چه بیزینس های می شود؟
blank
۱۲.چگونه می توانم سفارش بدهم یامشاوره بگیریم؟به دلیل تنوع زیادخدمات آسان برآن شدفقط نمونه پروژه هایکه مرتبط به همان شغل است دراختیارمدیران کسب وکارهاقراردهد.
جهت مشاوره وسفارش ازطریق زیراقدام کنید.
ارسال ایمیل،لینک شبکه های اجتماعی،تماس تلفنی

نام کسب وکارخودتان رابه شماره زیرپیامک کنیددراولین فرصت کارشناسان باشماتماس می گیرن ونمونه کاری که مرتبط به کارشماست برای شماارسال می شود.

پیام بدهیدباشماتماس گرفته میشه

نام کسب وکارخودتان رابه آیدی شبکه موردنظر پیامک کنیددراولین فرصت کارشناسان باشماتماس می گیرن ونمونه کاری که مرتبط به کارشماست برای شماارسال می شود.

 blank   blank  blank  blank

نام کسب وکارخودتان راایمیل کنیددراولین فرصت کارشناسان باشماتماس می گیرن ونمونه کاری که مرتبط به کارشماست برای شماارسال می شود.
تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم